song

S! Radio
เหงาบ่มีวันหยุด
เพลง สาว ก.ศ.น
ศิลปิน เปรม ปรียาภรณ์
อัลบั้ม เหงาบ่มีวันหยุด
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่ 10
นางนิตยาพร จันทร์อุดม

สถานที่เกิด
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
บิดาชื่อ นายนิยม เพชรชู มารดาชื่อ นางเกล้า เพชรชู

ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 1 – 7 โรงเรียนวัดกลาง ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธรรมราช
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธรรมราช

การทำงาน
1. 30 มกราคม 2530 บรรจุเข้าทำงานครั้งแรก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง
2. 1 กุมภาพันธ์ 2532 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง
3. 1 กุมภาพันธ์ 2534 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
4. 4 กุมภาพันธ์ 2541 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. 1 ตุลาคม 2541 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. 11 มกราคม 2539 ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. 15 พฤษภาคม 2544 ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. 13 กันยายน 2547 ตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
9. ปัจจุบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนขั้น 32,160 บาท สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงาน : หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

slideshow