song

S! Radio
เหงาบ่มีวันหยุด
เพลง สาว ก.ศ.น
ศิลปิน เปรม ปรียาภรณ์
อัลบั้ม เหงาบ่มีวันหยุด
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปครั้งที่ 4 (28 พ.ย. 52)

ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. การบริหารงานสารบรรณ
- ศึกษา วิเคราะห์
- วางแผน/ออกแบบ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
2. การบริหารงานทะเบียนนักเรียน
- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานทะเบียนแต่ละประเภท
3. การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน
- ประชุมคณะครู ชี้แจงนโยบาย หลักการ เหตุผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- วางแผนงาน/โครงการ
4. งานประชาสัมพันธ์
- กำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วม
5. แผนการทำ SWOT
- ประชุมชี้แจง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
6. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
- ประชุมคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
7. การให้บริการนักเรียน
- ประชุมคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ศึกษา/เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน แยกเป็นประเภทที่ต้องดูแลช่วยเหลือ
- จัดระบบการดำเนินงานแต่ละด้านให้ชัดเจน
- ดำเนินการดูแลช่วยเหลือ การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
9. การเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. การประเมินความเสี่ยง
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
· งานตามภารกิจประจำ
· งานตามนโยบาย

การ Search ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

slideshow