song

S! Radio
เหงาบ่มีวันหยุด
เพลง สาว ก.ศ.น
ศิลปิน เปรม ปรียาภรณ์
อัลบั้ม เหงาบ่มีวันหยุด
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 13


ในระหว่างวันที่ 19 - 29 มกราคม 2553 สำนักงานส่งเสริม กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพภาค 4 จัดอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูประจำกลุ่มในหน่วยทหาร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกำหนดใช้หลักสูตรดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ในการจัดอบรมฯ ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย ตลอดการอบรม และในวันที่ 23 มกราคม 2553 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เข้าไปทัศนศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย
สำหรับจากบทสรุปดังกล่าว ดิฉันคิดว่าคงจะได้เกรด A เนื่องจากในช่วงดังกล่าวต้องมีความพยายาม มีความขยัน และอุทิศตนให้กับการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติได้ และจากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนจะมีความพอใจในการให้ความรู้ ระดับดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

slideshow